He l? holoholo wale n? k?ia, ‘a‘ohe a m?ua hana e pili ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki.

He l? holoholo wale n? k?ia, ‘a‘ohe a m?ua hana e pili ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki. Eia na‘e, he mau mea ka‘u i ‘ike ai a no‘ono‘o ai.

Ua heluhelu au i kekahi o n? pepa a Kauka Hickey i h?‘awi mai ai, a ‘o ka mea hoihoi loa ia‘u, ‘o ia k?na i k?kau ai no ka ho‘ohui ‘ana i n? keiki m?naleo me n? keiki i ‘?lelo ‘ole i ka ‘?lelo ‘Ailiki ma ke kula kaiapuni. ‘O ka ma‘amau, ho‘ohui ‘ia ia mau haum?na ‘elua, me ka mana‘o e k?kua ‘ia ana n? keiki m?naleo ‘ole i ka launa a me ka wala‘au p? ‘ana me n? keiki m?naleo, ak?, ‘o k?na i ‘ike ai, ‘a‘ole ia he k?kua i n? keiki m?naleo ‘ole. Eia kekahi, pilikia n? keiki m?naleo i ka launa ‘ana me n? keiki ‘? a‘e, a ho‘omaka l?kou e ho‘onui a‘e i ka ‘?lelo Pelek?ne ‘ana ma ke kula. Ua ‘ike au i k?ia kekahi ma k? M?lia kaikamahine komo ‘ana i ke kula kaiapuni ma Keaukaha. Ho‘ohui ‘ia n? keiki i hele i ka P?nana Leo o Hilo me n? keiki i hiki ‘ole ke ‘?lelo Hawai‘i, me ka mana‘o he k?kua ia i n? keiki hou. ‘A‘ole au i ‘ike in? ua k?kua ‘ia n? n? keiki i hiki ‘ole ke ‘?lelo Hawai‘i ma mua o ke komo ‘ana i ka papa m?laa‘o, ak?, ua nui a‘e ka pilikia o k? M?lia ‘?lelo Hawai‘i ‘ana ma ka launa nui ‘ana me ia mau keiki. ‘A‘ohe hemolele o k?na ‘?lelo ‘ana ma mua, ak?, ua ho‘omaka au e lohe nui i n? hua‘?lelo haole i loko o k?na ‘?lelo Hawai‘i ‘ana, i loko n? o kona ho‘opuka mua ‘ana i ia mau hua‘?lelo ma ka ‘?lelo Hawai‘i.

‘O kekahi mea ‘? a‘e a Kauka Hickey i k?kau ai, ‘a‘ole i like ka a‘o ‘ia o n? keiki m?naleo e n? kumu i loko o ka papa. Ho‘ohana ‘ia n? m?naleo me he k?ko‘o l? no n? keiki m?naleo ‘ole. Kohu mea l? mana‘o kekahi o n? kumu ‘a‘ole pono n? keiki m?naleo e a‘o i n? hua‘?lelo hou a ho‘oikaika i ka pilina‘?lelo, no laila, k?lele l?kou ma ke a‘o ‘ana i n? keiki m?naleo ‘ole.

Ua lohe au he ‘ikioma hoihoi, ma ka ‘?lelo Pelek?ne na‘e. Kapa ‘ia ka ua o ‘Ilelani he “ua palupalu,” a ma ka helele‘i ‘ana mai o ia ‘ano ua, ‘?lelo l?kou “It‚s a soft day.” E n?nau aku ana au i kekahi o n? kumu ma Oideas Gael in? he ‘ikioma ‘?lelo ‘Ailiki k?ia i unuhi ‘ia, a i ‘ole, in? he ‘ikioma ‘?lelo Pelek?ne wale n? ia.
Ma k? m?ua holoholo ‘ana ma Dublin, ‘a‘ole au lohe i ka ‘?lelo ‘Ailiki ho‘okahi manawa ma ke ‘ano he ‘?lelo kama‘ilio. Ua ho‘opuka ‘ia ka ‘?lelo ‘Ailiki e kekahi o n? kanaka ho‘okipa malihini ma Dublin Castle, no ka ho‘olauna ‘ana i? ia iho. ‘Ano nui ka po‘e P?k? a me ka po‘e ‘?nia i komone‘e ma Dublin, a lohe pinepine ‘ia k? l?kou mau ‘?lelo ma ka holo ‘ana ma n? alanui.

‘A‘ole au i lohe nui i n? mele ‘Ailiki kekahi, koe wale n? ma ‘elua hale inu pia ma Temple Bar. Ke lohe ‘ia n? mele e ho‘okani ‘ia ana ma n? hale ‘aina, n? h?kele, a me n? wahi ‘? a‘e, he mau mele ‘Amelika a ‘Eulopa paha ma ka ‘?lelo Pelek?ne, e like ho‘i me n? mele e ho‘okani ‘ia e ko Hawai‘i po‘e ‘?piopio. He mana‘olana ko‘u e lohe nui ‘ia ana ma Glenn Colm Cille.

Ua kipa aku m?ua ‘o M?lia i ka hale ho‘om?kaukau pia ‘o Guinness i k?ia l?. ‘Ono maoli n? ka pia Guinness ke inu ‘ia ma ia hale. Ua inu mua au i kekahi ‘?mole Guinness ma Hawai‘i; ‘a‘ole au i makemake iki.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top