Ua hele p? aku nei m?ua i Biddy’s i ka p? nei, a nui ka le‘ale‘a o ka ho‘olohe ‘ana i ka po‘e ho‘okani pila o Glen Colm Cille.

Ua hele p? aku nei m?ua i Biddy’s i ka p? nei, a nui ka le‘ale‘a o ka ho‘olohe ‘ana i ka po‘e ho‘okani pila o Glen Colm Cille. ‘O Paddy ka inoa o ke alaka‘i o ka po‘e ho‘okani pila; he mea ho‘okani kik? ‘o ia, a ‘o ia wale n? ke kanaka h?meni o ka po‘e e ho‘okani pila ana i ka p? nei. He mau mele ‘?lelo Pelek?ne a ‘?lelo ‘Ailiki k?na i h?meni ai; ‘o n? mele ‘?lelo Pelek?ne ka hapanui, ak?, no ‘Ilelani a me ko ‘Ilelani n? mele. He kanaka ‘olu‘olu ‘o ia, a e hele mai ana ‘o ia i ke kula i k?ia l? a ‘ap?p? paha no ke a‘o ‘ana mai ia‘u i ka ho‘okani bodrán, ‘o ia ho‘i, ka pahu ho‘okani o ka po‘e ‘Ailiki. Ma ka wiki? wale n? ka‘u n?n? mua ‘ana i kekahi e ho‘okani ‘ana i ia pahu.

I k?ia l? ua a‘o m?kou i ka pepeke painu me ka ‘a‘ano, me ka ho‘oma‘ama‘a p? ‘ana i n? analua a m?kou i a‘o ai i k?ia pule. ‘A‘ole i nui n? hua‘?lelo hou a m?kou i a‘o, koe wale n? n? ‘a‘ano. Ua a‘o p? m?kou no n? hua‘?lelo painu k?‘? lula (“irregular verbs”) ma ka ‘?lelo ‘Ailiki, a pa‘akik? maoli n? ka hana. ‘Oko‘a k?l? me k?ia no ka w? i hala, ka w? e k? nei, a me ka w? e hiki mai ana, a pono e ho‘opa‘ana‘au ‘ia k?l? me k?ia; ‘a‘ohe lauana e hahai ai.

‘O ka “fada,” he mea ia e ho‘ol?‘ihi ana i ka woela, a me ka ho‘ololi ‘ana i ke k?lele o ka puana ‘ana ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. ‘O ka ma‘amau, aia ke k?lele ma ke k?pana mua o ka hua‘?lelo. Ma ka puana ‘ana o k? m?ua kumu i kekahi mau hua‘?lelo, ‘a‘ole au i lohe i ka puana ‘ia o ka fada i k?kau ‘ia ma ka hua‘?lelo. Eia kekahi la‘ana:

arán (palaoa)

Ma k? Etna puana ‘ana, ua lohe aku nei au i ka fada; ‘a‘ole i k?lele ‘ia ke k?pana ‘elua, a ‘a‘ole i ho‘ol?‘ihi ‘ia ka “a” ma ia k?pana kekahi. K?lele ‘ia ke k?pana mua. Ma ka w? ho‘omalolo, ua hele aku nei au i? Etna no ka n?ele ‘ana aku no ka‘u i lohe ai. Wahi ?na, ‘a‘ole i ikaika loa ka puana ‘ia o ka fada e ko ‘Ilelani e noho ana ma ka ‘ao‘ao ‘?kau a me k?ia wahi. Ma ‘Ilelani Hema, puana ‘ia n? ka fada me ke k?lele k?pono ‘ana. Ma kona wahi i h?nau ‘ia ai, ‘o Cork, puana ‘ia n?. ‘A‘ole ‘o ia i puana ma ka papa, no ka mea, a‘o k?ia kula i ka palauahae o ke kalana ‘o Co. Donegal, no laila, p?l? ‘o ia e puana ai ma ka papa. I kekahi manawa, puana hewa ‘o ia e like me ka puana ‘ana o ko Cork, ak?, ho‘?‘o ‘o ia e ho‘opololei i? ia iho i mua o ka papa.

Ma ka papa o ka ‘auinal?, ua uhaele aku nei m?kou i kahakai no ka n?n? ‘ana i n? pua, n? limu, a me n? p?p? o Glen Colm Cille. Loa‘a n? n? ‘opihi ‘Ailiki, a me kekahi p?p? i ‘ano like me ka pipipi; ua nui a‘e na‘e. ‘A‘ole i ‘ai ‘ia e ko ‘ane‘i. ‘A‘ohe lawai‘a o kahakai, a wahi a Etna, ‘a‘ole i nui a maika‘i n? i‘a ma kahakai; pono n? lawai‘a e hele i ke kai hohonu no ka lawai‘a ‘ana. ‘O ka lawai‘a ka p?‘oihana nui o Killybegs, he kaona ma kahi kokoke i Glen Colm Cille (he 40 paha mile ka mamao), ak?, ‘a‘ole i nui n? lawai‘a ma Glen Colm Cille. He mea nui ka ho‘okipa malihini a me ka h?nai hipa ma ‘ane‘i.

Ma waena o ka papa o ke kakaiaka a me ka papa o ke ahiahi, ua hui p? au me Paddy no ke a‘o ‘ana i ka ho‘okani bodhrán. Akamai loa ‘o Paddy i ka ho‘okani bodhrán, a he mau ha‘awina ho‘oma‘ama‘a k?na i a‘o mai ai. Makemake ‘o ia e ho‘oma‘ama‘a au 1 hola o ka l? a hui hou m?ua i k?ia hopenapule a i k?ia pule a‘e paha. ‘Ano pa‘akik? n? ka ho‘okani ‘ana, a ‘ano ‘eha n? ko‘u lima ma hope o ka ho‘okani ‘ana no ka ‘elima wale n? minuke. ‘A‘ole paha mana‘o ka po‘e lehulehu he pa‘akik? ka ho‘okani ‘ana ma ka n?n? ‘ana i? Paddy, ak?, he pa‘akik? maoli n? ka ho‘okani ‘ana me ka pana ikaika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top