I ka papa o k?ia kakahiaka ua a‘o m?kou no ke k?‘ai ‘ana, me ka n?nau ‘ana i ka nui o ke k?l? e pono ai no ke k?‘ai ‘ana i n? ‘ano mea like ‘ole.

I ka papa o k?ia kakahiaka ua a‘o m?kou no ke k?‘ai ‘ana, me ka n?nau ‘ana i ka nui o ke k?l? e pono ai no ke k?‘ai ‘ana i n? ‘ano mea like ‘ole. ‘O kekahi mea hoihoi, ua n?nau akula kekahi haum?na i? Etna e pili ana i ke ki‘inaleo ma ka n?nau ‘ana ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. Ma ka ho‘omaka ‘ana o k?ia pule, ua n?nau mua aku au i? ia p?l?, a ‘o k?na i ‘?lelo mai ai, ‘a‘ohe ‘oko‘a ma waena o ke ki‘inaleo ma ka n?nau ‘ana i kekahi n?nau a me ka ‘?lelo ma‘amau ‘ana. Ak?, i k?ia l?, ha‘i mai nei ‘o ia i? m?kou pi‘i n? ke ki‘inaleo ma ka pau ‘ana o ka n?nau, e like ho‘i me ke ki‘inaleo o ka ‘?lelo Pelek?ne ‘ana. Ho‘omaopopo ‘o ia i k?na i ha‘i mai nei ia‘u me ka ho‘omaka ‘ana o ka pule, a mihi mai ‘o ia ia‘u no ka hewa o k?na i ha‘i mua mai ai. ‘A‘ole au lohe i ka pi‘i nui ‘ana o ke ki‘inaleo ma ka pau ‘ana o k?na mau n?nau i n?nau mai ai i? m?kou.

‘O kekahi mea a‘u i n?nau hou aku ai i? ia, ‘o ia ho‘i ke k?pae ‘ia o ka fada ke puana ‘ia ka ‘?lelo ‘Ailiki ma Donegal nei. Ha‘i aku nei au i? ia no ke ‘ano o ka ‘?lelo Hawai‘i, a me ke ko‘iko‘i o ka puana ‘ia o ke kahak?, a me ka nui o n? hua‘?lelo i like ma ka ‘?lelo Hawai‘i, koe wale n? ka loa‘a a loa‘a ‘ole paha o ke kahak?. Mea mai ‘o ia ‘a‘ole p?l? ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. ‘O féar (“mau‘u”) a me fear (“k?ne”) kekahi la‘ana ?na i ho‘opuka ai, ak?, ma‘alahi ka maopopo ‘ana ma ka p?‘aiapili o ka hopuna‘?lelo in? ‘a‘ole i puana ‘ia ka fada.

D’ith an bhó féar (puana – fair) Ua ‘ai ka pipi i ka mau‘u.
D’ith an bhó fear (puana – far) Ua ‘ai ka pipi i ke k?ne.

Mana‘o ‘o ia ‘a‘ole i nui loa n? hua‘?lelo ‘Ailiki me k?ia, ak? ma ka‘u huli ‘ana ma ka puke wehewehe ‘?lelo ‘Ailiki, loa‘a n?.

‘Oiai ‘o k?ia ka l? hope o n? papa no k?ia pule, pono k?l? me k?ia papa e ho‘om?kaukau i kekahi h?‘ike‘ike no ka p? h?‘ike‘ike. Ua koho m?kou e hana keaka, me ka h?meni p? ‘ana i kekahi mele ‘?lelo ‘Aikiki ho‘omake‘aka e pili ana i ka hana kolohe a kekahi wahine a me ke kanaka lawe leka, a me ka ‘ike ‘ia o l?ua e ke k?ne a ka wahine. P?l? n? ho‘i n? mele ‘Ailiki he nui wale!

‘Oiai ‘a‘ohe papa o ka l? ‘ap?p? (e hui p?kole wale ana n? n? haum?na me ke alaka‘i o ke kula ma ke kakahiaka), ua k?‘ai au i kekahi puke i k?ia l?, ‘o “Fading Voices: Has Irish a Future?” (p?l? ka unuhi h?iki ‘ana o ia hopuna‘?lelo ke ‘?lelo ‘ia ma ka ‘?lelo ‘Ailiki) ka inoa. Na kekahi polopeka k?lai‘?lelo ma ke Kulanui o Kaleponia ma Santa Cruz, ‘o James McCloskey kona inoa, i k?kau, a nui kona wehewehe ‘ana no ka halapohe ‘ana o n? ‘?lelo like ‘ole a puni ka honua. K?kau ‘ia k?ia puke li‘ili‘i ma ka ‘?lelo Pelek?ne a me ka ‘?lelo ‘Ailiki kekahi. Ua heluhelu au i n? mokuna mua ‘ekolu wale n? i k?ia p?, a ‘a‘ole ‘o ia i ho‘omaka e k?kau no ka ‘?lelo ‘Ailiki. E pau ana paha ia puke i ka heluhelu ‘ia i ka l? ‘ap?p?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top