I k?ia l?, ua a‘o m?kou no ka m?‘aukala o n? k?naka ma ‘Ilelani.

I k?ia l?, ua a‘o m?kou no ka m?‘aukala o n? k?naka ma ‘Ilelani. ‘A‘ohe kanaka o ka w? mesolithic; ‘ike ‘ia n? mea hana mua a n? k?naka ma kapakai ma ‘? a ma ‘ane‘i ma ka w? neolithic (ma kahi o ka makahiki 7000 B.C.) Na k?ia po‘e i k?kulu i n? h?, n? p? p?haku, a me n? ki‘i p?haku a m?kou i ‘ike ai i k?ia l?. Ua ola l?kou ma mua o ka hiki ‘ana mai o ka po‘e Celts ma kahi o ka makahiki 300 A.D. ‘O n? mea hana p?kaku a me n? mea wale n? a m?kou i ‘ike ai n? mea a l?kou i waiho ai. ‘A‘ole maopopo le‘a ka po‘e k?laikanaka no hea mai k?ia po‘e, ak?, like n? mea hana p?haku a l?kou i hana ai me k? ka po‘e o Palani i hana ai ma ia w? ho‘okahi. Mana‘o kekahi po‘e no Sekotia ka po‘e mua i hiki mai i ‘Ilelani, a ma luna paha o kekahi ‘?pana ‘?ina i loa‘a ma waena o ‘Ilelani a me Sekotia i ia w?. Ua pi‘i a‘e ke kai ma hope, a i k?ia manawa ‘a‘ole i loa‘a ia “uapo” ma waena o Sekotia a me ‘Ilelani, ak?, ‘a‘ole i hohonu ke kai ma waena.

Ua ka‘i m?kou n? haum?na o ka papa ma kahi o ka 3 mile i k?ia l?, no laila, luhi maoli n? m?ua ‘o M?lia i k?ia manawa. Ua hele hou mai ‘o Paddy ma ka w? awakea no ke a‘o hou ‘ana mai ia‘u i ka ho‘okani bodhrán. Nui kona hau‘oli i ko‘u holomua, a e hele hou mai ana ‘o ia ma ka Po‘akolu. Waiho ‘o ia i kekahi p? s?d? i loa‘a n? mele ‘Ailiki no ka ho‘oma‘ama‘a p? ‘ana. ‘A‘ole au i n?n? iki i n? ha‘awina ‘?lelo ‘Ailiki i k?ia l?; ‘o ia ana ka‘u i k?ia p?.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top