Ua ho‘omaka k? m?kou papa hou i k?ia l?; ‘o Caira ka inoa o ke kumu.

Ua ho‘omaka k? m?kou papa hou i k?ia l?; ‘o Caira ka inoa o ke kumu. I nehinei, ua ‘?lelo ‘o ia e n?‘ana ana m?kou i n? mea a m?kou i a‘o ai i k?l? pule aku nei, ak?, i k?ia l? ua komo piha m?kou i ke a‘o ‘ana i n? mea hou. ‘O n? mea nui a m?kou i a‘o ai, ‘o ia ke a‘o ‘ana i n? inoa k?lana hana, e like ho‘i me ka m?ka‘i, ke kumu, ka mea kuke, ka mea kalaiwa, a p?l? aku, me ka ‘?lelo ‘ana i ke ‘ano o k? m?kou hana. Ua a‘o p? m?kou e ‘?lelo no n? ‘ano hana le‘ale‘a a m?kou e makemake ai, e like ho‘i me ka p?‘ani p?hina‘i, ka h?meni, ka heluhelu, a p?l? aku.

E like me k? m?kou mau papa ‘? a‘e, ‘a‘ole k?lele ‘o Coira ma ke a‘o ‘ana i ka pilina‘?lelo, ak?, k?lele ‘o ia ma ka ho‘opuka ‘ana i ka ‘?lelo. Ma hope o k? m?kou ho‘opuka ‘ana i k?na i ‘?lelo mai ai, paipai ‘o ia i? m?kou e k?kau i k? m?kou i lohe ai, a laila, k?kau ‘o ia ma ka papa ‘ele‘ele. ‘Oiai pa‘akik? ka pela ‘ana i ka ‘?lelo ‘Ailiki, makemake ‘o ia e pa‘a n? kani, a k?kau m?kou e like me k? m?kou e lohe ai.

Nui n? hua‘?lelo ‘Ailiki a m?kou i a‘o ai i like kona mana‘o ma ka hua‘?lelo Pelek?ne. No kekahi, he mau hua‘?lelo lawekahiki paha, e like ho‘i me líomóid (“lemonade”). No kekahi, ua like paha ka mole kumu o ka hua‘?lelo ma n? ‘?lelo ‘elua; ‘o beorach (“beer”) paha kekahi. ‘A‘ole i ‘ike ‘ia ka mole kumu o n? hua‘?lelo ma n? puke wehewehe ‘?lelo ‘Ailiki i loa‘a i? m?ua; e pono ana au e huli i kekahi mea i loa‘a k?ia ‘ano ‘ike.

‘Elua analula ‘oko‘a o ka ‘?lelo ‘Ailiki i like me ka pepeke painu ma ka ‘?lelo Hawai‘i,

N?nau: Makemake ‘oe i ka pia?
‘Ae: Makemake au i ka pia.
H?‘ole: ‘A‘ole au makemake i ka pia. 
N?nau: An maith leat beorach?
Is <n?nau> good to you beer?
‘Ae: Ba mhaith liom beorach.
Is <h?‘oia> good to me beer.
H?‘ole: Ní mhaith liom beorach.
Is <h?‘ole> good to me beer.

Hiki ke ‘ike ‘ia, ‘a‘ohe loli o ke ka‘ina hua‘?lelo ‘Ailiki, ak?, loli n? hua‘?lelo. He mea nui ka hua‘?lelo ‘Ailiki no “is,” a ‘a‘ohe ona hua‘?lelo like ma ka ‘?lelo Hawai‘i. Ho‘omaka k?ia ‘ano hopuna‘?lelo ma “is” a i ‘ole “is not,” a nui n? kinona hua‘?lelo no ia mana‘o ma ka ‘?lelo ‘Ailiki. ‘O kekahi ‘oko‘a nui, ‘a‘ole k? ka‘awale n? ‘ami a me n? papani. Ho‘ohui ‘ia k?ia mau mea ‘elua ma ho‘okahi hua‘?lelo. Ua like ‘o “leat” me “ia‘u,” a like ‘o “liom” me “i? ‘oe.” H?‘ike p? ‘ia ke keka ma n? papani ma ka ‘?lelo ‘Ailiki; ‘oko‘a n? hua‘?lelo no “he/his” a me “she/her.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top